این متن انتخاب نمی شود.

این متن انتخاب می شود!

این متن انتخاب نمی شود.

این متن انتخاب نمی شود چون تگ 'p' نیست.